Om

Detta är Horisont Europa
Horisont Europa tar vid där det tidigare programmet Horisont 2020 slutar. Svenska företag, organisationer och forskningsinstitutioner kan på samma villkor som motsvarande aktörer i andra EU-länder ansöka om medel från budgeten som föreslagits bli 94 miljarder euro.

Detta görs med medborgaren i centrum. Forskare får möjlighet att förverkliga idéer inom forskning och innovation. Förutom finansiering erbjuder programmet även kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt nätverksbyggande med kollegor i och utanför Europa.

Programmet är till för alla typer av organisationer inom näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut, universitet, högskolor, företag, industri och civilsamhälle.

Horisont Europa ska:
- stärka EU:s vetenskapliga och tekniska grund, samt det europeiska forskningsområdet
- främja EU:s innovationskapacitet, konkurrenskraft och jobbskapande
- ge resultat i de frågor som är viktigast för oss alla; behålla vår socioekonomiska modell och våra värderingarProgrammet har tre huvudinriktningar, pelare, inom vilka projekt kan få finansiering. De tre pelarna är Vetenskaplig spetskompetens, Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft samt Innovativa Europa.

Utöver de tre pelarna så är Missions och Europeiska partnerskap viktiga beståndsdelar i Horisont Europa. Partnerskapen är ett samlingsnamn för olika samarbeten mellan EU-kommissionen, länderna och andra intressenter. Missions är strategiskt riktade forsknings- och innovationssatsningar där resurser koncentreras till ett fåtal utvalda samhällsutmaningar.

Mer information
För mer info om Horisont Europa, se Vinnovas webbplats