Arrangörer

Arrangörer


Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vårt uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Vi arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld. Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation. Vi är också regeringens expertmyndighet inom det innovationspolitiska området. Vi är drygt 200 medarbetare. Vårt huvudkontor finns i Stockholm, med filialer i Bryssel, Silicon Valley och Tel Aviv.

Länk: Horisont Europa | Vinnova
Energimyndigheten
Energimyndigheten leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem. Vi bidrar med fakta, kunskap och analyser om tillförsel och användning av energi i samhället, och arbetar för en trygg energiförsörjning. Forskning om framtidens fordon och bränslen, förnybara energikällor och smarta elnät får stöd av oss. Vi stöttar också affärsutveckling som gör det möjligt att kommersialisera innovationer och ny teknik, och ser till att goda lösningar kan exporteras. Vi ansvarar för Sveriges officiella statistik på energiområdet, och hanterar elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Dessutom deltar vi i internationella klimatsamarbeten, och förmedlar fakta om effektivare energianvändning till hushåll, företag och myndigheter.

Länk: Internationella forskningsinsatser (energimyndigheten.se)
Formas
Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.

Länk: Internationellt samarbete - Formas
Forte
Forte är ett forskningsråd och en statlig myndighet under Socialdepartementet. Varje år förmedlar Forte ca 600 miljoner kronor till både grundläggande och behovsstyrd forskning. Det handlar om allt från enskilda projektbidrag till satsningar för att bygga upp forskningsmiljöer i världsklass. I Fortes uppdrag ingår också att identifiera områden där mer forskning behövs, att utvärdera och granska forskningsresultat, samt att göra dem tillgängliga för alla.

Länk: Europa - Forte
Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi finansierar forskning och forskningsinfrastruktur inom alla vetenskapsområden. Vi är även rådgivare till regeringen i forskningspolitiska frågor och arbetar för att öka förståelsen för forskningens långsiktiga samhällsnytta.

Länk: Vårt ansvar inom EU:s ramprogram - Vetenskapsrådet
Rymdstyrelsen
Rymdstyrelsen (Swedish National Space Agency) är en förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet med ansvar för statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. Rymdstyrelsen är Sveriges kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete.

Länk: Hem - Rymdstyrelsen