Om Ramprogrammet

Om Ramprogrammet
Förslagen gäller EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation samt Euratoms forskning- och utbildningsprogram. Dessa utgör en del av kommissionens förslag till EU:s fleråriga budgetram för perioden 2021–2027. Förslagen är uppdelade på förslag till förordning om ramprogram, förslag till ett särskilt program för genomförandet samt det kompletterande programmet för forskning och utbildning under Euratom. Kommissionen föreslår en finansieringsram för Horisont Europa 2021–2027 på 97,6 miljarder euro (löpande priser).

Regeringen välkomnar kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation. Särskilt välkomnas att strukturen med tre pelare behålls samt att största andelen av budgeten avsätts till samarbetsprojekt (pelare II Globala utmaningar och industrins konkurrenskraft).

Regeringens övergripande mål för förhandlingarna om EU:s fleråriga budgetram för åren 2021–27 är att budgeten ska minska. En del av det generella målet för nästa budgetperiod är att omprioriteringar bör ske inom den minskade totala ramen till förmån för gemensamma åtgärder som konkurrenskraft, forskning och innovation. Regeringen välkomnar att förslaget till ramprogram för forskning och innovation på ett balanserat sätt bygger vidare på det pågående ramprogrammet Horisont 2020. Ramprogrammet behöver fortsatt analyseras vad avser vilka utgiftsbehov för EU-gemensamma utgifter som finns inom respektive utgiftsområde för nästa ramperiod.

1 Förslaget
1.1 Ärendets bakgrund
Den 2 maj 2018 presenterade kommissionen sitt förslag till flerårig budgetram för åren 2021–27 . Kommissionens förslag har åtföljts av lagstiftningsförslag på politiska sakområden.
Den 15 maj 2018 publicerade kommissionen meddelandet En förnyad EU-agenda för forskning och innovation - EU:s tillfälle att forma sin framtid.
Den 7 juni presenterade kommissionen sitt förslag till ramprogram för forskning och innovation under namnet Horisont Europa samt det kompletterande forsknings- och utbildningsprogrammet inom Euratom.
Den 7 juni presenterades även ett separat förslag om ändringen i förordningen om Iter . Iter är ett projekt för uppbyggnad och drift av en forskningsanläggning för att söka ta tillvara den potential till energiförsörjning som fusionstekniken erbjuder. I projektet deltar USA, Ryssland, Indien, Kina, Sydkorea, Japan och EU. Förslaget är en konsekvens av det mandat som kommissionen fick genom rådsslutsatser den 12 april 2018. Kommissionen fick mandatet i sin roll som representant i Iter-styrelsen, och det gäller godkännande av ny genomförandeplan av Iter-projektet. Kommissionen presenterade Iter-styrelsens förslag till ny genomförandeplan i sitt meddelande av den 14 juni 2017 .